1/1
2003-01-06-5671.jpg
Sarah Ferguson Duchess of York

Sarah Ferguson Duchess of York

Copyright 2003 Lawrence Lucier